Privacy verklaring

Identiteit:
VITRIS Online BV, gevestigd de Jeneverbes 3, 7483 BZ te Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VITRIS Online BV, Jeneverbes 3, 7483 BZ Haaksbergen
Tel: +31 (0)85 – 580 13 71
Email: servicedesk@vitrisonline.nl
www.vitrisonline.nl

Doeleinden:
VITRIS Online BV,kan persoonsgegevens verwerken,doordat u gebruik maakt van de diensten van VITRIS Online BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VITRIS Online BV, verstrekt VITRIS Online BV, kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Bedrijfsnaam
Vestigingsadres
Postadres
Voor- en achternaam
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN-nummer
IP-adres
Afdeling
Functie
KvK-nummer
BTW-nummer
BIC-code
Informatie die je zelf invult in een e-mailbericht
Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals in het contactformulier
Naast het verwerken van persoonsgegevens treed VITRIS Online BV op als bewerker. Dit is van toepassing op de volgende producten/diensten die zij levert: VITRIS Online webapplicatie, VITRIS Online buitendienst App.

Duur van de opslag:
VITRIS Online BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
VITRIS Online BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VITRIS Online BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@vitrisonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VITRIS Online BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
VITRIS Online BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via servicedesk@vitrisonline.nl. VITRIS Online BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk https en het hangslotje in de adresbalk.